martes, 31 de diciembre de 2013

Tal  com es preveia, els pressupostos de l’estat  prorroguen un any més l'aplicació de la retenció al tipus 21%  per rendiments de capital mobiliari, activitats professionals,  rendiments de capital immobiliari ("lloguers")  i altres supòsits de l’article 101 de la llei de l’impots.  També es prorroga un any més l' aplicació del tipus del 42%   sobre la retribució dels administradors. 

lunes, 16 de diciembre de 2013

El Temps passa i estem a punt de deixar enrere un altre any .  Ja ens hem acostumat a la crisi , i les petites empreses  i treballadors autònoms fan el que poden per sobreviure .   S'ha acabat l'època de  " festa " i  el consum està per terra .  Els salaris han tocat fons  i la " classe mitjana" tendeix a desaparèixer .  Les empreses  " no venen" ,  baixen en la mesura que poden els preus i intenten reduir els costos , per  això retallen salaris .   Els empleats i treballadors no poden consumir ,  de manera que no sortim de la bucle viciosa .  Companyies  Elèctriques ,  Petrolieres , Administracions Públiques ...  estan  "en un altre món" ,  pugen els preus dels consums ,  els  impostos ...  Per acabar-ho  d' arrodonir  tot ,  els bancs no desenvolupen la seva funció en una economia de mercat ,  no canalitzen l'estalvi a la inversió ,  no donen  préstecs a les petites i mitjanes empreses perquè aquestes puguin desenvolupar els seus projectes .  Amb aquest panorama arribem a la fi  del 2013 ,  ara si,   ja hem sortit de la crisi  i “Espanya va bé” .

Poques seran les empreses que presentin beneficis aquest any ,   aquest fet  pot fer que no ens preocupem de  planificar el tancament comptable.   Cal destacar el greu error que això pot suposar ,  d'una banda ,  si les grans empreses  " maquillen els seus resultats" ,  perquè no ho han de fer les  PIMES ? .    Si les empreses tenen escasses possibilitats d'accedir al finançament aliè , no milloraran aquestes si els balanços són positius ? .  D’un altre  banda,  cal no oblidar que el nostre sistema tributari és car i que són poques les deduccions que de manera efectiva estan a l'abast de les PIMES .  Convé revisar el compte de resultats abans de finalitzar l'any , estudiar si és convenient efectuar alguna inversió d'última hora abans de finalitzar l'exercici , o simplement per tenir una previsió adequada de la nostra càrrega impositiva .

És interessant revisar les possibilitats d'aplicar llibertat d'amortització , o de com aplicar-la, (tenir en compte que les modificacions normatives fan que la seva aplicació sigui complexa ) . Revisar la possible aplicació de deduccions  i/o bonificacions i la deduïbilitat de les partides comptabilitzades per tal de fer unes  previsions impositives adequades .  Recordar que per al 2012 i 2013 segueixen vigents els tipus de gravamen reduïts en l'Impost sobre Societats per manteniment o creació d'ocupació.  Existeixen tan  mateix importants avantatges tributaries per a les activitats iniciades a  l'exercici 2013.

Els impostos són cars i no cal regalar res,  les empreses han d'aprofitar tots els avantatges que l'ordenament tributari els atorgui .


Rafel  Solé

martes, 3 de diciembre de 2013

Publicada “l’ordre de Mòduls” pel 2014. Ordre HAP/2006/2013, BOE     28-11-2013.
Recordeu que aquells empresaris que desitgin renunciar a aquest règim en IRPF i IVA, o revocar la seva renúncia, disposen fins el 31 de desembre per presentar la   corresponent declaració censal.  Recordeu que la renuncia  també és valida si és presenten per Estimació Directa i  règim general d’IVA les declaracions del primer trimestre.


Rafel Solé
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12455

jueves, 28 de noviembre de 2013

Recordeu que durant el proper mes  de desembre es podrà optar al “règim de caixa” en IVA presentat la corresponent declaració censal.

Podran  acollir-se a aquest  règim els subjectes passius amb una facturació inferior a 2 milions d’euros durant l’any anterior i que no hagin cobrat més de 100.000€ en efectiu a un mateix destinatari de l’impost.

L'opció també es podrà dur a terme en el moment en s'iniciï     l'activitat.

La renuncia al règim té efectes durant un període mínim de tres anys.

El règim comporta un diferiment en l’ acreditament de l’IVA repercutit,  que queda en suspens fins al moment del cobrament,  o en tot cas al 31-12 del any següent al de l’operació, si en aquest període no  s’ha cobrat.  En concordança,  el subjecte passiu que s’aculli a aquest règim tampoc podrà deduir-se l’IVA suportat fins que no pagui. 

El règim comporta complexes  obligacions registrals especifiques.

S'Hauran d’incloure al llibre de fres. expedides:

     - Les dades de cobrament, parcial o total de la operació, amb indicació de l’import.
     - La compte bancària o mitja de cobrament utilitzar.
   
      Al llibre de fres. rebudes:

     - Dada de Pagament, parcial o total de l’operació, amb indicació de l’import.
     - Mitja de pagament.

Aquesta obligació  última no només la tindran els contribuents acollits al règim, sinó qualsevol qui rebi una factura de subjecte acollit.     

Les obligacions registrals esmentades s’afegeixen a les ordinàries del règim general d’IVA.

Rafel Solé
Rs-Assessors

jueves, 14 de noviembre de 2013

Com sabeu la Llei 14/2013 ha introduït el “Regim de caixa” a l’IVA, opció a la es podran acollir els subjectes passius que l’any anterior no hagin fet cobraments amb efectiu superiors als 100.000€, amb un volum d’operacions inferior als dos milions d’euros. El regim es optatiu, i qui es vulgui acollir haurà de presentar una declaració censal a l’efecte durant el mes decembre
.
Com ja venim a estar acostumats, les modificacions normatives comporten tot un plegat de dubtes i son Font de conflictes, en aquesta ocasió és la pròpia agencia tributaria que s’ha fet una sèrie de auto-preguntes per tal d’intentar donar resposta a la major part de les dubtes. Ja sabeu, teòricament els aspectes fiscals s’haurien de regular per llei, però hem de tenir clar que per la administració les “autopreguntes-resposta”, tindran el mateix valor que la norma del parlament.
Convé donar una mirada a aquestes autopreguntes-respostes, donat que certament, treuen de més d’una dubte.Clic aquí

Rafel Solé
Rs-Assessors