martes, 18 de febrero de 2014


Amb la publicació dels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2014 entren en vigor les noves bases de cotització a la Seguretat Social. Destaca pels treballadors autònoms la pujada de la base mínima del 2% que situa la base en 875,70€ el que suposa una quota mínima de 261,83€.
La base màxima de cotització és situa pel 2014 en  3.597,00€.
De conformitat al R. Decret Llei 16/2013 Les quotes d’autònoms amb més de 10 treballadors i els autònoms societaris s’equiparen amb els treballadors enquadrats en el grup 1 de cotització al règim general amb una  Base mínima de  1051,50€, i amb un quota resultant de 313,34€.      
Els treballadors autònoms que a 1-1-2014 tinguin menys de 47 anys podran elegir dins de les bases màxima i mínima. També ho podran fer els que a aquesta data tinguin  47 anys i la seva base de cotització sigui a desembre de 2013 igual o superior als 1888,80€, o que causin alta desprès d’aquesta data.  Pels majors de 48 anys la base estarà compresa entre els 944,10 i 1926,60€.  Estableixen tanmateix  supòsits  específics pel “cònjuge superstite”, i altres.  En tot cas convé tenir en consideració als efectes de planificar la jubilació.
La norma recull també la possibilitat de demanar  la devolució del 50% del excés de cotitzacions que superin 12215,41€ pels supòsits de pluractivitat. El termini de sol·licitud és de quatre mesos de l’exercici següent.  
Cal també tenir en compte la possibilitat d’aplicar bonificacions per menors de 30 anys ó 35 en el cas de dones, amb reduccions del 80 al 30%  progressivament. La bonificació no s’aplicarà en el supòsit de que l’autònom compti amb  treballadors.    Bonificacions per a treballadors autònoms de més de 30 anys que causin alta inicial o que no hagin estat d’alta en els 5 anys immediatament anteriors.


 Susana Castro

miércoles, 12 de febrero de 2014

Entra en vigor el nou Impost sobre Successions a Catalunya.  "El nou impost" presenta una sèrie de modificacions dels elements quantitatius del tribut , entre els quals destaca la disminució de les reduccions generals i la   modificació dels percentatges de bonificació aplicables en la quota. Es manté la bonificació del 99% per als cònjuges , mentre que per a la resta de parents dels grups I i II (fills, ascendents i descendents) s'estableixen diferents percentatges en funció de la base imposable  i s'introdueix progressivament en la bonificació , de manera que , a menys valor de base imposable , la bonificació és més elevada. A efectes pràctics l'impost tindrà una minsa càrrega impositiva per a BI inferiors als 1.500.000€. La nova norma no afronta una reducció de la tributació per col·laterals, com  és el cas dels germans i estranys, que continuen sotmesos a una tributació "desorbitada".

  

domingo, 2 de febrero de 2014

“Analizada la propuesta de modificación del Reglamento (UE) 260/2012 por la que la Comisión
Europea sugiere conceder a los proveedores de servicios de pago un período transitorio, adicional y voluntario, de 6 meses para dejar de procesar transferencias y domiciliaciones en los formatos  nacionales, la Comisión de Seguimiento desea manifestar lo siguiente:

1. Las entidades españolas han llevado a cabo, oportunamente, las adaptaciones internas
necesarias derivadas de SEPA y han completado con éxito las pruebas correspondientes
(internas e interbancarias). En consecuencia, tanto los proveedores de servicios de pago como
las infraestructuras operantes en España se encuentran ya en condiciones de ofrecer y
manejar los nuevos instrumentos  SEPA.
..........  “


Ja sabeu, el passat dia 1 de febrer, totes les empreses espanyoles, i  especialment les PIMES ja comptaven amb la autorització expressa  per domiciliar els rebuts dels seus clients....  I, com no, la banca espanyola la millor...