domingo, 4 de mayo de 2014

Un any més ens retrobem amb l’obligació de passar comptes amb d’hisenda publica, fins el proper 30 de juny hem de presentar la declaració de renda.  Ja,  durant el més d’abril hem pogut demanar, i en el seu cas acceptar l’esborrany  de les declaracions.

En els  actuals moments de política de lluita contra el dèficit fiscal, hem de recordar que el impost sobre la renda aporta als pressupostos de l’estat aproximadament 70000 milions d’euros.  Aquest  impost  és,  en especial a Catalunya,  el que té uns tipus marginals més alts de tot el món,  en concret a Catalunya,  la tributació arriba a un tipus marginal màxim del  56%. Amb tot,  a la pràctica l’ impost és suportat  fonamentalment per les rendes mitges i mitges- altes;   així segons publica “cinco dias”,  el 30% dels contribuents declaren rendiments d’ entre 21000 i 60000€,  aportant a la recaptació de l’impots aproximadament el 52% dels ingressos. Només el  0,38% dels contribuents declaren ingressos superiors a 150.000€, el que representa un 12,6% de la recaptació de l’impots.  A més,  hem d’afegir que els ingressos és suporten sobre rendes del treball.

Les dades relatives a la recaptació ens indiquen que a la practica quelcom falla, i que encara que tinguem l’impost “més car del mont”, aquest no es paga per tot hom,  o   que qui realment té rendes elevades, només paga l’impost respecte una  part dels seus rendiments, en molts  casos una part mol petita dels seus rendiments, la explicació és senzilla, interposició de societats. Perquè pagar un 56% quant és pot pagar un 25 ó menys?.  Perquè pagar un 21% de les rendes de capital, quant  es pot pagar un 1% utilitzen productes d’ingeriria tributària com les “Sicav”?

Bé,  deixant a part les critiques, al afrontar la declaració, cal tenir en consideració alguns aspectes.  El primer és la possibilitat de donar per bo l’esborrany rebut si  hisenda ens ha enviat la declaració feta.  Cal insistir en la revisió acurada de totes les dades i en el cas de matrimoni,  verificar que la liquidació de  l’esborrany hagi optat per la opció més favorable.  En cas de no  veure clara alguna data,  no s’ha de dubtar en consultar a qualsevol Assessoria.  Recordar que l’acceptació de l’esborrany no exclou de responsabilitats tributaries respecte la correcció del mateix.  Un altra qüestió important  és  verificar,  i tenir clar si s’està o no obligat a fer la declaració. Recordar que no és cert que qui rebi rendes de treball inferiors a  22000€ no ha de fer la declaració , hi ha “un munt” de circumstàncies que comporten la obligació a declarar.  El millor és consultar a un professional, o a la pròpia Agencia Tributària. En Rs-Assessors verificarem si vostè està o no obligat a presentar la declaració de forma  gratuïta.

Finalment, cal comptar amb tota la documentació i dades necessàries per complimentar la declaració i verificar l’opció més favorable. No és senzill escollir entre declaració separada o conjunta quant es tenen fills menors per part de parelles de fet, en els supòsits de separació… Altres fets fan que una declaració pugui ser especialment complexa, vendes d’immobles, existència de rentes irregulars, rescats d’assegurances, pensions compensatòries o alimentícies en els casos de separació…  No dubti’m mai en consultar.
Pel que fa a la renda d’en guany,  no presenta grans novetats respecte la de l’any anterior. Com modificació “estrella”,  l’ eliminació de la deducció per l’adquisició de la vivenda habitual.  Cal recordar amb tot, que si bé desapareix la deducció per la compra de la vivenda habitual, no ho fa respecte els que van comprar la seva casa abans del 2013. També es mante la deducció per adaptar la vivenda a minusvàlids, si la mateixa es va dur a terme abans del 2013. La normativa fa els canvis necessaris per tal de permetre deduir les quantitats pendents d’aplicar en altres exercicis per la deducció d’obres de millora a la vivenda.
Cal recordar que els guanys patrimonials derivats de vivendes comprades entre el 12 de maig i el  31-12-2012  tenen importants beneficis fiscals.

Recordeu que aquest any els premis de loteria superiors a 2500€,  no estant exceptuats de l’imposts. Tributen a un gravamen especial, amb tot, generalment aquest ja heura estat ingressat per l’entitat organitzadora.

Una important novetat la trobem amb el tractament dels guanys patrimonials, si han estat generats en un o menys anys, aquestos passaran a tributar a la base general de l’impots,el que suposa la aplicació de la tarifa progressiva de l’impost.

Cal també verificar  si ens seran d’aplicació alguna de les mides aprovades per estimular l’activitat.  Aportacions en la constitució de Societats Limitades “Nueva Empresa” (subscripcions a partir 29-9-2013). Incentius per als  “business Angels”.   Reducció del 20% sobre el rendiment net positiu pels contribuents que han iniciat una activitat econòmica a l’exercici 2013. Deducció per Inversión del beneficis per empreses de reduïda dimensió.  Pel 2013 es manté la reducció per manteniment o augment de la plantilla respecte l’any 2008.

Des de  el 29 de setembre de 2013 es suprimeix l’exenció dels guanys patrimonials derivats de la transmissió d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació i s’estableix una nova exenció per reinversió en el supòsit de transmissió d’accions o participacions en empeses de nova creació.


Rafel Solé