martes, 31 de diciembre de 2013

Tal  com es preveia, els pressupostos de l’estat  prorroguen un any més l'aplicació de la retenció al tipus 21%  per rendiments de capital mobiliari, activitats professionals,  rendiments de capital immobiliari ("lloguers")  i altres supòsits de l’article 101 de la llei de l’impots.  També es prorroga un any més l' aplicació del tipus del 42%   sobre la retribució dels administradors. 

lunes, 16 de diciembre de 2013

El Temps passa i estem a punt de deixar enrere un altre any .  Ja ens hem acostumat a la crisi , i les petites empreses  i treballadors autònoms fan el que poden per sobreviure .   S'ha acabat l'època de  " festa " i  el consum està per terra .  Els salaris han tocat fons  i la " classe mitjana" tendeix a desaparèixer .  Les empreses  " no venen" ,  baixen en la mesura que poden els preus i intenten reduir els costos , per  això retallen salaris .   Els empleats i treballadors no poden consumir ,  de manera que no sortim de la bucle viciosa .  Companyies  Elèctriques ,  Petrolieres , Administracions Públiques ...  estan  "en un altre món" ,  pugen els preus dels consums ,  els  impostos ...  Per acabar-ho  d' arrodonir  tot ,  els bancs no desenvolupen la seva funció en una economia de mercat ,  no canalitzen l'estalvi a la inversió ,  no donen  préstecs a les petites i mitjanes empreses perquè aquestes puguin desenvolupar els seus projectes .  Amb aquest panorama arribem a la fi  del 2013 ,  ara si,   ja hem sortit de la crisi  i “Espanya va bé” .

Poques seran les empreses que presentin beneficis aquest any ,   aquest fet  pot fer que no ens preocupem de  planificar el tancament comptable.   Cal destacar el greu error que això pot suposar ,  d'una banda ,  si les grans empreses  " maquillen els seus resultats" ,  perquè no ho han de fer les  PIMES ? .    Si les empreses tenen escasses possibilitats d'accedir al finançament aliè , no milloraran aquestes si els balanços són positius ? .  D’un altre  banda,  cal no oblidar que el nostre sistema tributari és car i que són poques les deduccions que de manera efectiva estan a l'abast de les PIMES .  Convé revisar el compte de resultats abans de finalitzar l'any , estudiar si és convenient efectuar alguna inversió d'última hora abans de finalitzar l'exercici , o simplement per tenir una previsió adequada de la nostra càrrega impositiva .

És interessant revisar les possibilitats d'aplicar llibertat d'amortització , o de com aplicar-la, (tenir en compte que les modificacions normatives fan que la seva aplicació sigui complexa ) . Revisar la possible aplicació de deduccions  i/o bonificacions i la deduïbilitat de les partides comptabilitzades per tal de fer unes  previsions impositives adequades .  Recordar que per al 2012 i 2013 segueixen vigents els tipus de gravamen reduïts en l'Impost sobre Societats per manteniment o creació d'ocupació.  Existeixen tan  mateix importants avantatges tributaries per a les activitats iniciades a  l'exercici 2013.

Els impostos són cars i no cal regalar res,  les empreses han d'aprofitar tots els avantatges que l'ordenament tributari els atorgui .


Rafel  Solé

martes, 3 de diciembre de 2013

Publicada “l’ordre de Mòduls” pel 2014. Ordre HAP/2006/2013, BOE     28-11-2013.
Recordeu que aquells empresaris que desitgin renunciar a aquest règim en IRPF i IVA, o revocar la seva renúncia, disposen fins el 31 de desembre per presentar la   corresponent declaració censal.  Recordeu que la renuncia  també és valida si és presenten per Estimació Directa i  règim general d’IVA les declaracions del primer trimestre.


Rafel Solé
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12455