domingo, 24 de agosto de 2014Durant el mes d’agost s’han anant filtrant noticies relatives a aspectes parcials del projecte de llei que regularà la reforma fiscal prevista pel proper any.  Caldria esperar a l’aprovació i publicació de la norma, per tal de conèixer tot el seu abast  i detall, de moment pel que sembla el govern ja s’ha fet enrere, al menys parcialment, d’ algunes mides com la tributació de la “capitalització de l’atur”.

Si ha entrat ja en vigor el Reial Decret Llei 8/2014, per aquesta norma amb  efectes a partir del 5 de Juliol de 2014 es modifica  el percentatge de retencions e ingressos a compte sobre rendiments d’activitats professionals.  Aquest passa del 21 al 15%  sempre i que es compleixin les següents condicions:

El volum dels rendiments integres de les activitats professionals a l’exercici anterior hauran de ser inferiors a 15000€.

Els rendiments han de representar més del 75% de la totalitat dels rendiments integres d’activitats econòmiques i del treball en l’esmenta’t exercici.

El contribuent ha de comunicar al pagador i aquest ha de conservar, un escrit signat en el que especifica que compleix els requisits.

                Ja veuen… al escoltar al president del govern en “la TV”  algú podria pensar que a partir del juliol tots els autònoms passarien a pagar un 15% del seu rendiment. a mida afectarà ben bé a molt pocs contribuents.


RAFEL SOLÉ   

domingo, 4 de mayo de 2014

Un any més ens retrobem amb l’obligació de passar comptes amb d’hisenda publica, fins el proper 30 de juny hem de presentar la declaració de renda.  Ja,  durant el més d’abril hem pogut demanar, i en el seu cas acceptar l’esborrany  de les declaracions.

En els  actuals moments de política de lluita contra el dèficit fiscal, hem de recordar que el impost sobre la renda aporta als pressupostos de l’estat aproximadament 70000 milions d’euros.  Aquest  impost  és,  en especial a Catalunya,  el que té uns tipus marginals més alts de tot el món,  en concret a Catalunya,  la tributació arriba a un tipus marginal màxim del  56%. Amb tot,  a la pràctica l’ impost és suportat  fonamentalment per les rendes mitges i mitges- altes;   així segons publica “cinco dias”,  el 30% dels contribuents declaren rendiments d’ entre 21000 i 60000€,  aportant a la recaptació de l’impots aproximadament el 52% dels ingressos. Només el  0,38% dels contribuents declaren ingressos superiors a 150.000€, el que representa un 12,6% de la recaptació de l’impots.  A més,  hem d’afegir que els ingressos és suporten sobre rendes del treball.

Les dades relatives a la recaptació ens indiquen que a la practica quelcom falla, i que encara que tinguem l’impost “més car del mont”, aquest no es paga per tot hom,  o   que qui realment té rendes elevades, només paga l’impost respecte una  part dels seus rendiments, en molts  casos una part mol petita dels seus rendiments, la explicació és senzilla, interposició de societats. Perquè pagar un 56% quant és pot pagar un 25 ó menys?.  Perquè pagar un 21% de les rendes de capital, quant  es pot pagar un 1% utilitzen productes d’ingeriria tributària com les “Sicav”?

Bé,  deixant a part les critiques, al afrontar la declaració, cal tenir en consideració alguns aspectes.  El primer és la possibilitat de donar per bo l’esborrany rebut si  hisenda ens ha enviat la declaració feta.  Cal insistir en la revisió acurada de totes les dades i en el cas de matrimoni,  verificar que la liquidació de  l’esborrany hagi optat per la opció més favorable.  En cas de no  veure clara alguna data,  no s’ha de dubtar en consultar a qualsevol Assessoria.  Recordar que l’acceptació de l’esborrany no exclou de responsabilitats tributaries respecte la correcció del mateix.  Un altra qüestió important  és  verificar,  i tenir clar si s’està o no obligat a fer la declaració. Recordar que no és cert que qui rebi rendes de treball inferiors a  22000€ no ha de fer la declaració , hi ha “un munt” de circumstàncies que comporten la obligació a declarar.  El millor és consultar a un professional, o a la pròpia Agencia Tributària. En Rs-Assessors verificarem si vostè està o no obligat a presentar la declaració de forma  gratuïta.

Finalment, cal comptar amb tota la documentació i dades necessàries per complimentar la declaració i verificar l’opció més favorable. No és senzill escollir entre declaració separada o conjunta quant es tenen fills menors per part de parelles de fet, en els supòsits de separació… Altres fets fan que una declaració pugui ser especialment complexa, vendes d’immobles, existència de rentes irregulars, rescats d’assegurances, pensions compensatòries o alimentícies en els casos de separació…  No dubti’m mai en consultar.
Pel que fa a la renda d’en guany,  no presenta grans novetats respecte la de l’any anterior. Com modificació “estrella”,  l’ eliminació de la deducció per l’adquisició de la vivenda habitual.  Cal recordar amb tot, que si bé desapareix la deducció per la compra de la vivenda habitual, no ho fa respecte els que van comprar la seva casa abans del 2013. També es mante la deducció per adaptar la vivenda a minusvàlids, si la mateixa es va dur a terme abans del 2013. La normativa fa els canvis necessaris per tal de permetre deduir les quantitats pendents d’aplicar en altres exercicis per la deducció d’obres de millora a la vivenda.
Cal recordar que els guanys patrimonials derivats de vivendes comprades entre el 12 de maig i el  31-12-2012  tenen importants beneficis fiscals.

Recordeu que aquest any els premis de loteria superiors a 2500€,  no estant exceptuats de l’imposts. Tributen a un gravamen especial, amb tot, generalment aquest ja heura estat ingressat per l’entitat organitzadora.

Una important novetat la trobem amb el tractament dels guanys patrimonials, si han estat generats en un o menys anys, aquestos passaran a tributar a la base general de l’impots,el que suposa la aplicació de la tarifa progressiva de l’impost.

Cal també verificar  si ens seran d’aplicació alguna de les mides aprovades per estimular l’activitat.  Aportacions en la constitució de Societats Limitades “Nueva Empresa” (subscripcions a partir 29-9-2013). Incentius per als  “business Angels”.   Reducció del 20% sobre el rendiment net positiu pels contribuents que han iniciat una activitat econòmica a l’exercici 2013. Deducció per Inversión del beneficis per empreses de reduïda dimensió.  Pel 2013 es manté la reducció per manteniment o augment de la plantilla respecte l’any 2008.

Des de  el 29 de setembre de 2013 es suprimeix l’exenció dels guanys patrimonials derivats de la transmissió d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació i s’estableix una nova exenció per reinversió en el supòsit de transmissió d’accions o participacions en empeses de nova creació.


Rafel Solé

jueves, 24 de abril de 2014


El proper dia 5 de Maig a Rs Assessors iniciem la “Campanya” de la Declaració de Renda i Patrimoni corresponent al any 2013. Si preciseu del nostre assessorament per l’estudi i presentació de les esmentades declaracions, és necessari demanar cita prèvia posant-se en contacte amb les nostres oficines. Tan mateix resulta convenient aportar prèviament la documentació necessària per un estudi adient de la seva declaració. 

Si vostè ha rebut de l’Agència Tributària l’esborrany amb la declaració feta, acceptar el mateix pot ser una bona opció, però abans de fer-ho revisi de forma acurada que la informació adjunta contingui totes les dades, en cas de errors o de no tenir clara la informació, no tingui   cap dubte en consultar-nos.

Reiterem el nostre Agraïment per la serva confiança.Rafel Solé 

jueves, 10 de abril de 2014

L’AGENCIA TRIBUTARIA RECTIFICA.  Segons el calendari fiscal el termini per presentar domiciliades les declaracions trimestrals  a ingressar, corresponents al Primer Trimestre de l’any en curs era el dia 15 d’abril.  L’ AEAT va modificar en una nota publicada a la seva Web, aquesta dada, avançant-la al dia 14.  La raó “setmana santa”.  Es clar, en el moment en que s’elabora el calendari fiscal, no es sap quins dies son festius...  Finalment pel que sembla, hisenda rectifica i el termini torna com estava, el 15.   

Recordeu  que  aquest trimestre no es podran presentar “en paper”  els models  111 i 303, la presentació d’aquestes declaracions haurà de ser per a tothom per Internet. 
Rafel Solé
Rs-assessors

viernes, 4 de abril de 2014A TENIR EN COMPTE, aquest trimestre el termini per presentar les declaraicons tributàries a ingressar domiciliades s'avança respecte la data que publica el calendari fiscal al dia 14 d'abril de 2014. 
Cal tenir en copmte també que des del 1 de gener de 2014, s'elimina la presentació en paper pre-imprès dels models d'autoliquidació 111 i 303.

lunes, 31 de marzo de 2014
Recordar. Avui 31 març,  finalitza la prorroga establerta per poder acollir-se al règim especial del criteri de caixa en l' IVA. D'optar per aquest règim, el mateix s'aplicarà a partir de la primera declaració que correspongui al període iniciat en data 1 d'abril (generalment en la declaració corresponent al 2 trimestre de l'any en curs). Serà ja aplicable per a la declaració del primer trimestre per a aquells subjectes passius que van exercir l'opció en el mes de desembre.

Rafel Solé

jueves, 27 de marzo de 2014


Ara fa un any,   Rs Assessors va obrir les seves portes.  Volem agrair tot l’ajut i recolzament rebut per part de  les nostres famílies i amics i en especial la confiança rebuda per part dels nostres clients.  Estem contens de la tasca duta a terme i de poder ajudar en la fetjuda tasca de complir amb les diferents obligacions administratives. La resolució dels problemes dels clients és la nostra satisfacció.  GRACIES. De part de tot l’equip de Rs-Assessors. 

martes, 25 de marzo de 2014


“TARIFA PLANA DE COTIZACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL”


Con la Publicación  del Real Decreto Ley 3/2014 de 28 de febrero, de medidas urgentes para el  fomento del empleo y la contratación indefinida, entra en vigor la “denominada tarifa plana de cotización”,  a nivel de crítica indicar que la profusión de constantes modificaciones normativas que intentan fomentar el empleo y la actividad económica en general,  crea cierta confusión y constata improvisación, que nada ayuda a nuestras empresas.  Parece inverosímil que  poco después de aprobar los presupuestos generales del estado, se publiquen normas como la presente, pero vivimos en el país que vivimos… que le vamos a hacer.
La “tarifa plana” se aplicará a las nuevas contrataciones indefinidas que mantengan el empleo neto durante al menos tres años.  Podrán beneficiarse de dicha medida cualquier empresa, sea cual sea su tamaño, tanto si la contratación es a tiempo completo, como si lo es a tiempo parcial, respecto a los contratos celebrados entre el 25 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, siempre que la contratación suponga creación de empleo neto.   
La cuota a ingresar por contingencias comunes será de 100€ mensuales, siendo de 75 ó 50 euros mensuales en los contratos a tiempo parcial en función de la jornada de trabajo.
Tener en cuenta que la tarifa “plana”, lo es únicamente respecto la cuota por contingencias comunes y no abarca otros conceptos.
Con carácter general la reducción de cuotas de la seguridad social hasta dicha “tarifa plana”, se aplicará durante un periodo de 24 meses, si bien durante los 12 meses siguientes las empresas con menos de 10 trabajadores tendrán derecho a obtener una reducción del 50% de la cotización por contingencias comunes.
El empresario deberá hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, tanto en la fecha de alta de los trabajadores como durante la aplicación de la reducción, si existiese una falta de ingreso total o parcial se produciría la pérdida automática de la reducción.
Otros de los requisitos exigidos son no haber sido excluido del acceso a beneficios de programas de empleo por sanciones y mantener el nivel de empleo total e indefinido alcanzado con la contratación. Se exige que la empresa no haya extinguido contratos de trabajo por causas objetivas o despidos disciplinarios declarados judicialmente improcedentes, o despidos colectivos a partir del 25-2-2014.
La medida no podrá aplicarse en relaciones laborales de carácter especial, sistemas especiales seguridad social y contratación de determinados familiares del empresario. Si podrá aplicarse para la contratación de hijos de trabajador autónomo menor de 30 años o mayor en situaciones especiales de inserción social. 
El empresario que se aplicara la reducción si incumpliera los requisitos deberá reintegrar las cantidades dejadas de ingresar.


Susana Castro 

martes, 18 de febrero de 2014


Amb la publicació dels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2014 entren en vigor les noves bases de cotització a la Seguretat Social. Destaca pels treballadors autònoms la pujada de la base mínima del 2% que situa la base en 875,70€ el que suposa una quota mínima de 261,83€.
La base màxima de cotització és situa pel 2014 en  3.597,00€.
De conformitat al R. Decret Llei 16/2013 Les quotes d’autònoms amb més de 10 treballadors i els autònoms societaris s’equiparen amb els treballadors enquadrats en el grup 1 de cotització al règim general amb una  Base mínima de  1051,50€, i amb un quota resultant de 313,34€.      
Els treballadors autònoms que a 1-1-2014 tinguin menys de 47 anys podran elegir dins de les bases màxima i mínima. També ho podran fer els que a aquesta data tinguin  47 anys i la seva base de cotització sigui a desembre de 2013 igual o superior als 1888,80€, o que causin alta desprès d’aquesta data.  Pels majors de 48 anys la base estarà compresa entre els 944,10 i 1926,60€.  Estableixen tanmateix  supòsits  específics pel “cònjuge superstite”, i altres.  En tot cas convé tenir en consideració als efectes de planificar la jubilació.
La norma recull també la possibilitat de demanar  la devolució del 50% del excés de cotitzacions que superin 12215,41€ pels supòsits de pluractivitat. El termini de sol·licitud és de quatre mesos de l’exercici següent.  
Cal també tenir en compte la possibilitat d’aplicar bonificacions per menors de 30 anys ó 35 en el cas de dones, amb reduccions del 80 al 30%  progressivament. La bonificació no s’aplicarà en el supòsit de que l’autònom compti amb  treballadors.    Bonificacions per a treballadors autònoms de més de 30 anys que causin alta inicial o que no hagin estat d’alta en els 5 anys immediatament anteriors.


 Susana Castro

miércoles, 12 de febrero de 2014

Entra en vigor el nou Impost sobre Successions a Catalunya.  "El nou impost" presenta una sèrie de modificacions dels elements quantitatius del tribut , entre els quals destaca la disminució de les reduccions generals i la   modificació dels percentatges de bonificació aplicables en la quota. Es manté la bonificació del 99% per als cònjuges , mentre que per a la resta de parents dels grups I i II (fills, ascendents i descendents) s'estableixen diferents percentatges en funció de la base imposable  i s'introdueix progressivament en la bonificació , de manera que , a menys valor de base imposable , la bonificació és més elevada. A efectes pràctics l'impost tindrà una minsa càrrega impositiva per a BI inferiors als 1.500.000€. La nova norma no afronta una reducció de la tributació per col·laterals, com  és el cas dels germans i estranys, que continuen sotmesos a una tributació "desorbitada".

  

domingo, 2 de febrero de 2014

“Analizada la propuesta de modificación del Reglamento (UE) 260/2012 por la que la Comisión
Europea sugiere conceder a los proveedores de servicios de pago un período transitorio, adicional y voluntario, de 6 meses para dejar de procesar transferencias y domiciliaciones en los formatos  nacionales, la Comisión de Seguimiento desea manifestar lo siguiente:

1. Las entidades españolas han llevado a cabo, oportunamente, las adaptaciones internas
necesarias derivadas de SEPA y han completado con éxito las pruebas correspondientes
(internas e interbancarias). En consecuencia, tanto los proveedores de servicios de pago como
las infraestructuras operantes en España se encuentran ya en condiciones de ofrecer y
manejar los nuevos instrumentos  SEPA.
..........  “


Ja sabeu, el passat dia 1 de febrer, totes les empreses espanyoles, i  especialment les PIMES ja comptaven amb la autorització expressa  per domiciliar els rebuts dels seus clients....  I, com no, la banca espanyola la millor... 

miércoles, 22 de enero de 2014

Recordeu que el dia 30 finalitza el termini per presentar les autoliquidacions corresponents al quart trimestre de l’ exercici 2013 per l’ingrés de L’IVA, pagaments fraccionats de l’IRPF, operacions intracomunitàries i resum anual d’IVA entre altres. El dia 31 els resums anuals de retencions, mod.  180,188, 190, 193,193-S, 194, 196, 270, entre altres.  Els models 130, 1301 i 303 es podran enviar telemàticament domiciliant el pagament fins el 20 de Gener.

martes, 14 de enero de 2014


Recordeu que demà finalitza el termini per presentar les autoliquidacions corresponents al quart trimestre de l’exercici 2014 per l’ingrés de retencions de forma domiciliada,  els models   111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 y 216. El termini per la presentació en període voluntari d’aquestes declaracions finalitza el proper dia 20.
Cal tenir en compte que el passat desembre es va fer publica la instrucció6/2013 de la Directora General de Recaptació de la Agència Tributaria, aquesta comporta un important canvi de criteri en la concessió      d’ajornaments, donat que fins ara els organismes de recaptació venien concedit sense masses problemes ajornaments en les autoliquidacions per l’ingrés de retencions de treball i altres declarades al mod. 111;  la instrucció vol unificar criteris interns, en el sentit de que tot ajornament de retencions , i de qualsevol declaració si el deutor està en situació de concurs, sigui “no admès”  (cal remarcar que la no admissió es tradueix en un inici de la via de constrenyiment amb els corresponents recàrrecs);  llevat que l’ajornament és justifiqui  i s’acrediti que la no concessió pugui afectar substancialment al manteniment i la capacitat productiva i nivell d’activitat econòmica i altres causes que preveu la normativa. La instrucció precisa que les possibles concessions seran excepcionals pel que el contribuent haurà d’aportar la documentació que preveu la norma per quest supòsit i justificar “la excepcionalitat”.

lunes, 13 de enero de 2014

Segons ha  anunciat el  Banc Central Europeu  i es fa ressò, la premsa, s' atorgarà un període de transició de sis mesos, a petició de la Comissió Europea, pel que els agents comptin amb el temps suficient per adaptar-se al Sistema de Pagaments Europeu.  Amb tot aquesta pròrroga encara no apareix a les Webs Oficials Espanyoles.  Cal recordar que en principi el dia 1 de febrer entrava en vigor el nou sistema de pagaments.  La possible prorroga és una bona noticia, donat que la major part de les PIMES no compten encara amb els documents signats dels seus clients per dur a terme els cobraments domiciliats.  

 
Recordeu que el R. Decret 1042/2013 de 27 de desembre, publicat al BOE el dia 30 del mateix mes, va acordar entre altres mides una prorroga per poder optar al règim especial del criteri de caixa a l’IVA, opció que es podrà dur a terme durant el primer trimestre de l’any. El règim tindrà efecte en el primer període de liquidació iniciat amb posterioritat a l’exercici de dita opció 

jueves, 2 de enero de 2014


El proper mes de febrer entra en vigor el sistema de pagaments únic a la zona europea “SEPA”. Aquest no comporta grans diferències respecte la  normativa vigent a Espanya, però si utilitzem sistemes bancaris pel cobrament dels clientes si caldrà a més del seu núm.  de compte, tenir els codis  “IBAN I BIC”.  Caldrà a més tenir una autorització signada, a aquest efecte cal tenir  en  compte els dos models que preveu la normativa. Entenc que tenint en compte el termini de devolucions  la seguretat del cobrament en el  tràfic mercantil fa aconsellable   la versió  B2B
Podeu trobar informació al respecte a la Web que s’indica (es transcriu copia literal de particulars de la mateixa)·         ¿Qué es SEPA?  
La zona única de pagos en euros (SEPA por su acrónimo en inglés) es el área en el que ciudadanos, empresas y otros agentes económicos pueden efectuar y recibir pagos en euros en Europa, dentro y fuera de las fronteras nacionales, en las mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones, independientemente del lugar en que se encuentren.

Los instrumentos de pago SEPA son: 
·         Transferencias. Contempla: pagos puntuales, masivos, pago de nóminas y pensiones.
·         Adeudos directos (domiciliaciones bancarias). Comprende: pagos periódicos o puntuales. Se utilizan, bien para pagos nacionales como para pagos transfronterizos en cualquiera de los países de su ámbito geográfico.
Otro instrumento de pago SEPA son las tarjetas. Las tarjetas válidas en un país de la SEPA ya pueden utilizarse para pagar y disponer de efectivo en todo el área SEPA con la misma facilidad con la que lo hacen actualmente en sus propios países

El Reglamento UE 260/2012 establece como fecha límite el 1 de febrero de 2014. A partir de este momento, los instrumentos de pago nacionales (tanto transferencias como adeudos), serán reemplazados en su totalidad por los nuevos esquemas SEPA.

VERSIÓN BÁSICA
Presentación con carácter general se deberán presentar al banco emisor con una
antelación respecto a la fecha de cobro de:

o 7 días hábiles para primeras operaciones o únicas y
o 4 días hábiles para operaciones recurrentes o últimas.

A partir de junio de 2013 además se ofrece la posibilidad de unificar los plazos y
acortar el plazo de anticipación de las presentaciones.

• Plazos de devolución
° Hasta 8 semanas a instancias del cliente deudor por cualquier motivo.
° Más de 8 semanas y hasta 13 meses para pagos no autorizados (por orden del
cliente).  En este caso, el acreedor podrá oponerse a una devolución aportando
copia del mandato vigente.

FICHA DE ADEUDOS DIRECTOS SEPA, versión B2B
Operaciones en Euros.
• Acreedor y deudor deben ser empresas o autónomos (no consumidores).
• Esquema opcional, no todas las entidades operan en esta modalidad.
• Accesibilidad: cualquier cuenta radicada en las entidades adheridas al esquema B2B
dentro del Espacio Económico Europeo (UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega) y
adicionalmente posible para cuentas de entidades adheridas en Suiza y Mónaco.
• Formalización previa de un nuevo mandato entre acreedor y deudor donde se
especifique la aceptación de operativa en modalidad B2B.
• Mandato: el deudor titular de la cuenta de cargo, debe firmar la orden de domiciliación
o mandato.
• Autorización previa al cargo: antes de realizar el adeudo en cuenta, las entidades
recabarán la autorización del deudor.
• Custodia mandato: el acreedor deberá custodiar el mandato junto con sus posibles
modificaciones o su cancelación, por el tiempo que le pueda ser requerido.
• Notificación previa al deudor por parte del acreedor conforme a lo que establezca la
normativa en esta materia en cada momento.
• Identificador único del acreedor y referencia del mandato son obligatorios e
identifican al acreedor y los adeudos que se emitan amparados por el mismo. Para
cobros recurrentes deben permanecer inalterables.
• Código IBAN como identificador de la cuenta de deudor.
• El BIC identifica la entidad financiera del deudor.
• Precisa un formato específico: formato ISO 20022 XML para la transmisión de
órdenes en fichero a la entidad.
• Secuencia de los adeudos: debe especificarse el tipo de adeudo que se presenta
(FRST-primero, RCUR-recurrente, OOFF-único o FNAL-último).
• Presentación con carácter general con anticipación de 3 días hábiles.
• Plazos de devolución 2 días hábiles.
• Finalidad del pago: el deudor renuncia al derecho a ser reembolsado por su entidad
financiera una vez efectuado el cargo. Por otros motivos la operación puede ser
rechazada o devuelta hasta 2 días hábiles interbancarios posteriores al vencimiento.
• Información adicional sobre el pago: hasta 140 caracteres.