jueves, 28 de noviembre de 2013

Recordeu que durant el proper mes  de desembre es podrà optar al “règim de caixa” en IVA presentat la corresponent declaració censal.

Podran  acollir-se a aquest  règim els subjectes passius amb una facturació inferior a 2 milions d’euros durant l’any anterior i que no hagin cobrat més de 100.000€ en efectiu a un mateix destinatari de l’impost.

L'opció també es podrà dur a terme en el moment en s'iniciï     l'activitat.

La renuncia al règim té efectes durant un període mínim de tres anys.

El règim comporta un diferiment en l’ acreditament de l’IVA repercutit,  que queda en suspens fins al moment del cobrament,  o en tot cas al 31-12 del any següent al de l’operació, si en aquest període no  s’ha cobrat.  En concordança,  el subjecte passiu que s’aculli a aquest règim tampoc podrà deduir-se l’IVA suportat fins que no pagui. 

El règim comporta complexes  obligacions registrals especifiques.

S'Hauran d’incloure al llibre de fres. expedides:

     - Les dades de cobrament, parcial o total de la operació, amb indicació de l’import.
     - La compte bancària o mitja de cobrament utilitzar.
   
      Al llibre de fres. rebudes:

     - Dada de Pagament, parcial o total de l’operació, amb indicació de l’import.
     - Mitja de pagament.

Aquesta obligació  última no només la tindran els contribuents acollits al règim, sinó qualsevol qui rebi una factura de subjecte acollit.     

Les obligacions registrals esmentades s’afegeixen a les ordinàries del règim general d’IVA.

Rafel Solé
Rs-Assessors

jueves, 14 de noviembre de 2013

Com sabeu la Llei 14/2013 ha introduït el “Regim de caixa” a l’IVA, opció a la es podran acollir els subjectes passius que l’any anterior no hagin fet cobraments amb efectiu superiors als 100.000€, amb un volum d’operacions inferior als dos milions d’euros. El regim es optatiu, i qui es vulgui acollir haurà de presentar una declaració censal a l’efecte durant el mes decembre
.
Com ja venim a estar acostumats, les modificacions normatives comporten tot un plegat de dubtes i son Font de conflictes, en aquesta ocasió és la pròpia agencia tributaria que s’ha fet una sèrie de auto-preguntes per tal d’intentar donar resposta a la major part de les dubtes. Ja sabeu, teòricament els aspectes fiscals s’haurien de regular per llei, però hem de tenir clar que per la administració les “autopreguntes-resposta”, tindran el mateix valor que la norma del parlament.
Convé donar una mirada a aquestes autopreguntes-respostes, donat que certament, treuen de més d’una dubte.Clic aquí

Rafel Solé
Rs-Assessors